Spaarblog

sparen en andere geldzaken
Subscribe

Spaar ABC

Aandeel
Een aandeel is een recht op het eigendom van een vennootschap, meestal een bedrijf. Alle aandeelhouders samen zijn economisch eigenaren van de vennootschap. Als je een aandeel koopt betekent dat dus dat je voor een heel klein deel eigenaar van een bedrijf wordt. Een aandeel geeft zeggenschap in de onderneming en je kunt winstuitkeringen in de vorm van dividend ontvangen. Een aandeel kan verhandelbaar zijn op een effectenbeurs, maar dit is niet noodzakelijk.

Achtergestelde deposito
Een achtergesteld deposito is een lening die, in geval van een faillissement, pas afgelost wordt als alle andere schuldeisers afbetaald zijn. Meestal betekent het dat de achtergestelde deposito’s niet of gedeeltelijk worden uitbetaald. Achtergestelde deposito’s vallen niet onder de garantieregeling.

Banksparen
Banksparen
is de mogelijkheid om fiscaal gunstig te sparen bij een bank voor de aflossing van de hypotheek en voor een tijdelijke periodieke uitkering op de oude dag (aanvullend op een eventueel pensioen). Banksparen is mogelijk sinds 1 januari 2008.

Beleggen
Beleggen is een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd, met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Iedereen is in de praktijk direct of indirect belegger. Al maakt men veelal een onderscheid tussen sparen en beleggen, in feite heeft men het over vrijwel hetzelfde: we zetten geld uit tegen een vergoeding en lopen daarbij risico. Zie ook: sparen of beleggen.

Conjunctuurgolven
Conjunctuurgolven zijn de golven van de economie. Men drukt er de veranderingen in een land in het groeipercentage van de productie mee uit. Als er in een land dus meer auto’s, dvd-spelers, broeken etc. wordt geproduceerd, dan stijgt de conjunctuur. Er zijn drie soorten conjunctuurgolven:

  • korte golf of Kitchen-cyclus, duur ca. 40 maanden
  • middellange golf of Juglar-cyclus, duur 7 tot 11 jaar
  • lange golf of de Kondratieff-cyclus, duur 50 tot 60 jaar

Deflatie
Deflatie betekent letterlijk uitblazen. Deflatie is de waardevermeerdering van geld. Bij deflatie daalt het algemeen prijsniveau, de prijzen voor goederen en diensten dalen. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie.
Zie ook: Wat is deflatie en hoe erg is het?, Deflatie in aantocht

Depositogarantiestelsel
Het depositogarantiestelsel beschermt particulieren en kleine ondernemingen met tegoeden op betaalrekeningen en spaarrekeningen en deposito’s. Als een bank die onder de depositoregeling valt niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen wordt de eerste 20.000 euro gegarandeerd. Van de volgende 20.000 euro wordt 90% gegarandeerd. Tot oktober 2009 geldt een tijdelijke regeling: de eerste 100.000 euro is voor 100% gegarandeerd. Deze bedragen gelden per persoon, voor alle bankrekeningen samen die iemand bij de betreffende bank heeft.

De Nederlansche Bank (DNB)
De Nederlandsche Bank NV (DNB) is de centrale bank van Nederland. De Bank is in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is enig aandeelhouder van de NV. De Nederlansche Bank is gevestigd in Amsterdam.

Duurzaam sparen
Duurzaam sparen (ook wel maatschappelijk verantwoord sparen of ethisch sparen) is een vorm van sparen waarbij de spaarder de gevolgen voor mens en milieu laat meewegen. Bij deze spaarkeuze is niet alleen het rendement belangrijk, maar ook de effecten op maatschappij en leefomgeving.

Financiële onafhankelijkheid
Financiële onafhankelijkheid betekent kunnen leven zonder te hoeven werken of een uitkering te ontvangen. Inkomsten bij financiële onafhankelijkheid komen uit spaargeld (rente) of investeringen (rendement).

Hyperinflatie
Hyperinflatie is een zeer sterke inflatie. Bij normale inflatie stijgen de prijzen enkele procenten per jaar. Bij hyperinflatie stijgen de prijzen per dag.

Inflatie
Inflatie betekent letterlijk ‘opblazen’. Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil, een stijging van de prijs die voor goederen en diensten betaald moet worden. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie.

Kondratieff-cyclus
De Kondratieff-cyclus is een lange conjunctuurgolf met een duur van 50 tot 60 jaar. De Kondratieff is de meest omstreden conjunctuurbeweging. In de jaren twintig bracht de Russische econoom Kondratieff op grond van statistisch onderzoek naar voren dat er in de kapitalistische economie naast een korte golfbeweging van vier tot zeven jaar ook een lange golfbeweging bestond met een gemiddelde lengte van vijftig jaar. Hij zag ook een verband tussen de lange en de korte golfbewegingen. Wanneer de lange golf zou gaan stijgen zou de stijging van de korte golven langer duren en de daling van de korte golven korter. En wanneer de lange golf zou dalen zouden de korte golven kort stijgen en lang dalen.
Zie ook Deflatie in aantocht

Levensloopregeling
De levensloopregeling is een fiscale regeling om het sparen voor een onbetaald verlof, bijv. ouderschapsverlof, zorgverlof of een sabbatical leave. Ook een periode van onbetaald verlof voorafgaand aan het pensioen is mogelijk. “Onbetaald” wil zeggen dat geen salaris uitbetaald wordt, in de plaats daarvan ontvangt de werknemer een uitkering uit zijn eigen levenslooptegoed.

Spaardeposito
Een spaardeposito is een spaarvorm met een vaste looptijd en een vaste rente. De looptijd van een deposito kan variëren van een paar maanden tot wel tien of twintig jaar. Vaak geldt dat hoe langer de looptijd is, hoe hoger het rentepercentage. De rente wordt soms periodiek uitbetaald, soms met rente op rente pas na afloop van de looptijd. Tussentijdse opname van het geld is meestal niet mogelijk.

Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is een constructie waarmee men een eigen woning kan financieren. De hypotheek bestaat uit een combinatie van een lening en een gemengde levensverzekering.

Spaarloon
Spaarloon is een spaarregeling die door de Nederlandse overheid is opgezet om met een belastingvoordeel een bedrag te kunnen sparen. Het belastingvoordeel wordt behaald doordat de werknemer brutoloon inlegt op zijn spaarloonrekening, zodat het belastbare inkomen lager wordt; de werknemer betaalt geen inkomstenbelasting over het gedeelte van het loon dat hij inlegt op de spaarloonrekening.

Recessie
Recessie betekent letterlijk ‘teruggang’ of ‘achteruitgang’. Dit betekent dat de economische groei lager is dan gewoonlijk. In de praktijk wordt vaak van een recessie gesproken als de groei van het nationaal product gedurende twee opeenvolgende kwartalen krimpt. Wanneer de productie van een economie langdurig daalt, is er sprake van een depressie. Bij een negatieve groei van het nationaal product spreekt men van een regressie.

Rente
Rente is de vergoeding die iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Als je spaart leen je je geld dus eigenlijk aan de bank, die als tegenprestatie rente over je geld geeft.

Rente op rente
Rente-op-rente wordt ook wel samengestelde interest genoemd.Het houdt in dat over de rente ook weer rente wordt betaald. Zie ook Rente-op-rente

Vermogensrendementsheffing
Vermogensrendementsheffing is een belasting op het rendement op vermogen. Er wordt van uit gegaan dat er gemiddeld 4% rendement wordt gemaakt op vermogen, en daar wordt 30% belasting over geheven. Het komt neer op 1,2% belasting over het totale vermogen.

Wettelijke rente
Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser kan vorderen van iemand die niet op tijd aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. De wettelijke rente is eigenlijk een gefixeerde schadevergoeding. De schuldeiser lijdt schade omdat niet op tijd is betaald.

  • Nieuwsbrief

    Elke week de nieuwste artikelen van Spaarblog in je mailbox!

    G-Lock opt-in manager for bulk email software.

  • Rubrieken